HOTĂRÂRE
Nr. 62 din 13.04.2013
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 4403/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 4403/2013 al Biroului Resurse Umane;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”, art. 97, art.105 şi ale art.113 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2013, precum şi orice altă prevedere contrară.
Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 aprilie 2013.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU