ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

                                                      CONSILIUL JUDEŢEAN                                              

 

HOTĂRÂRE

nr. 62  din 19 martie 2015

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând expunerea de motive nr. 4058/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4058/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 199/2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data aprobării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3:Direcţia generală buget finanţe şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                                 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 62.PDF