HOTĂRÂRE

Nr. 63 din 29.04.2011

privind unele măsuri referitoare la managementul

Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 4.520/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza procesului verbal final nr. 2.444/2011 al comisiei de evaluare finală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.520/2011 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, notat cu 10.00, realizat de către domnul director general/manager Liviu-Gelu Timuş.

Art.2: (1) Se aprobă caietul de obiective pentru proiectul de management ce urmează a se întocmi în vederea încheierii unui nou contract de management cu domnul director general/manager Liviu-Gelu Timuş, pe o perioadă de 3 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Proiectul de management de la alin. (1) va fi depus la sediul Consiliului Judeţean Neamţ până la data de 31 mai 2011.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelorşi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                 Contrasemnează

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR