HOTĂRÂRE
Nr.63 din 13.04.2013

privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 101 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art.19 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012;
Examinând expunerea de motive nr. 4406/2013 a unui grup de 14 consilieri judeţeni;
Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 4408 din 13.04.2013 al Comisiei de validare;
În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic: Domnul Gabriel-Lucian Vişan se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU