ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 63 din  30 aprilie 2014

privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcţiei de Şef Serviciu Judeţean de Medicină Legală Neamţ din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 5.335/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 8.630/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.335/2014 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcţiei de Şef Serviciu Judeţean de Medicină Legală Neamţ din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, respectiv candidata ce va ocupa funcţia pentru care a fost declarată reuşită, doamna dr. Elena Ciuchilan.

         Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU