ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

                                                            Nr. 63 din 19 martie 2015

privind luarea unor măsuri referitoare la imobilul „Staţiunea Neguleşti”

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Examinând expunerea de motive nr. 4041/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4041/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit. c, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se abrogă art.3, alin.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 176/2009 privind luarea unor măsuri referitoare la imobilul „Staţiunea Neguleşti”.

Art.2:Direcţia Generală Buget Finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

      

                     Contrasemnează:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU