HOTĂRÂRE
Nr.64 din 13.04.2013

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 91 alin.2, lit. ”a” şi ale art. 101, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15- 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012;
Examinând expunerea de motive nr. 4407/2013 întocmită de un grup de 14 consilieri judeţeni;
Văzând rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ consemnat în procesul verbal nr.4409 din13.04.2013 al Comisiei de validare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.unic: Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Andrei IGNAT.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU