ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 64 din  30 aprilie 2014

privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 Examinând expunerea de motive nr. 5.233/2014 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 265/2014 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.233/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, Hotărârea nr. 7/2014 a Consiliului de administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 64.PDF