ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 64  din 19 martie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4033/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4033/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.I: Se aprobă modificarea anexei nr. 13-Tarife pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, precum şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

 Constantin IACOBAN

 

 

 

 

 

 

                   Contrasemnează:

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 64.PDF