ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 64 din 23 martie 2016

privind aprobarea costurilor medii anuale/lunare de întreţinere pentru persoana adultă cu dizabilităţi pe anul 2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Hotărârii Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, ale Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, precum şi ale Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

Examinând expunerea de motive nr.4.724/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 167, 134, 239, 709, 1077 şi 573/2016 ale centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.724/2016 al Direcţiei de Management  şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi pentru anul 2016, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecţie socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă costul lunar pe beneficiar – persoană adultă cu dizabilităţi, valabil în situaţia contractării de servicii sociale pentru pentru anul 2016, în cuantum de 3.200 lei/lună/beneficiar.

Art.3: Direcţia de Management şi Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 64 .PDF