HOTĂRÂRE

Nr. 65 din  29.04.2011

privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi modificarea Regulamentului de funcţionare a acesteia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

Examinând expunerea de motive nr. 4492/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4492/2011 al Structurii arhitect-şef, adresa nr.692/2011 a Ordinului Arhitecţilor din România- filiala Bacău-Neamţ, adresa nr. 68/2011 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, precum si  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  în următoarea componenţă:

Preşedinte: Aurelia Elena Nicolae, arhitect şef al judeţului;

Membri:     Mihaela Ţepeş, arhitect;

                   Teodora- Mioara Ropotică, arhitect;

                   Mugurel Iacob, arhitect;

                   Ioan Balan, arhitect;

                    Ioan Domiţian Nedeianu, arhitect;

                   Bianca-Florentina Corfă, licenţiată în amenajarea teritoriului;

                   Maria Simion, inginer;

                    Cornel Galbăn, inginer;

Secretar :    Tatiana Suhani, arhitect.

Art.2:  Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  se abrogă Hotărârile Consiliului Judeţean Neamţ nr.144/2008 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi nr.53/2007 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                                Contrasemnează:

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                                Mihaela IGNATOVICI – LAZĂR