HOTĂRÂRE

Nr. 65 din 26.04.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1/2012

privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2012

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.794/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.794/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.3 – Repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2012 – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1/2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2: (1)Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

Contrasemnează

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Cristina MITITELU