HOTĂRÂRE
Nr. 65 din 31.05.2013
privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 2.944/2013 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 2.944/2013 al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, ale art. 97, precum și ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Se aprobă inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Județului Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă inventarul bunurilor mobile care aparțin domeniului public al Județului Neamț, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă inventarul bunurilor imobile și mobile care aparțin domeniului privat al Județului Neamț, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor si autorităților interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiță TĂRÂȚĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU