ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 65  din 19 martie 2015

privind modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi aleLegii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând expunerea de motive nr.4.143/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman nr. 599/2015;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.143/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  procesul verbal al şedinţei Consiliului consultativ al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.85/2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 aprilie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.85/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman.

Art.3:Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Romanvor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                            

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 65.PDF