ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 65 din 23 martie 2016

privind acordarea de sprijin financiar unei unităţi de cult din judeţul Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4.782/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2706/2016 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.782/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţiei arhitect şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea din bugetul Judeţului Neamţ a sumei de 238.000 lei ca sprijin financiar pentru Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” Mănăstirea Neamţ, în vederea realizării lucrărilor de împrejmuire a proprietăţii unităţii de cult.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) se va aloca în tranşe, prima tranşă fiind de 30% din suma totală aprobată, iar diferenţa se va acorda la cererea unităţii de cult, sub condiţia justificării primei tranşe conform prevederilor art.15 şi art.16 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Art.2: (1) În mod corespunzător, alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.274/2015 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, de pe raza judeţului Neamţ, se modifică după cum urmează:

”Pentru unităţile de cult de la poziţiile 3 şi 5 din anexa prevăzută la alin.(1), din bugetul  pe anul 2015, se va aloca 50% din suma totală aprobată, iar diferenţa se va suporta din bugetul aprobat pentru anul 2016, sub condiţia justificării primei tranşe conform art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”.

 (2) Poziţia nr.6 din Lista unităţilor de cult cărora se acordă sprijin financiar din bugetul judeţului Neamţ, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.274/2015, se abrogă.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia arhitect şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU