HOTĂRÂRE

Nr. 66 din 29.04.2011

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente unui obiectiv de  investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4461/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4461/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţiile tehnico-economice (expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate) aferente obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Refacere învelitoare la sediul Consiliului Judeţean Neamţ”, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

           Contrasemnează

                                                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR