HOTĂRÂRE

                                                                  Nr. 66 din 26.04.2012

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2012

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 255/2012privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale;

Examinând expunerea de motive nr. 4.782/2012 a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.782/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului- Direcţia generală lucrări publice nr. 712/2012, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2012, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 14/2012 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

                    

                         Contrasemnează

                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Cristina MITITELU