ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 66 din  30 aprilie 2014

privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile  Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 3.159/2014 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 444 şi nr.464/2014 ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.159/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 66.PDF