ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 66 din 19  martie 2015

 

privind acordarea unui mandat special

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 176/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4301/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4301/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Se acordă mandat special reprezentanţilor desemnaţi să reprezinte interesele Judeţului Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A. să aprobe dizolvarea anticipată a societăţii comerciale şi să îndeplinească toate formalităţile ce decurg din aceasta, precum şi să introducă, dacă este cazul, orice acţiune prevăzută de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Asupra măsurilor luate şi a modului de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, reprezentanţii desemnaţi să reprezinte interesele Judeţului Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A. vor prezenta informări periodice Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                      Daniela SOROCEANU