HOTĂRÂRE

Nr. 67 din  29.04.2011

privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru unele instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, ale Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;

            Examinând expunerea de motive nr. 4.564/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 121 /2011 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, nr. 5.544/2011 a Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, nr. 181/2011 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ şi nr. 6.973/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 4.564/2011 al Biroului Resurse Umane, avizele nr. 877.417/2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 1.953.455/2011 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, prevăzut în anexa nr. 2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unei funcţii vacante de contabil, studii medii, treapta profesională IA în funcţionar debutant, studii medii.

Art.2: Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, prevăzute în anexele nr. 5a şi 5b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010, după cum urmează:

-se transformă funcţia publică vacantă de şef serviciu Stare Civilă, grad II în şef birou Stare Civilă, grad II;

– se trece postul de personal contractual de consilier, studii superioare, grad profesional IA, poziţia nr. 18 din statul de funcţii, de la Compartimentul Secretariat, Administrativ la Compartimentul Juridic, Contencios, Achiziţii Publice.

Art.3: Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, prevăzute în anexele nr. 1a şi 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acestea să aibă forma prevăzută în anexele nr. 1a şi 1b ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, prevăzute în anexele nr. 1a şi 1b1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înfiinţării Serviciului Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială, cu 6 posturi de personal contractual, din care unul de şef serviciu, prin redistribuirea personalului existent.

Art.5: Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra-Neamţ, prevăzute în anexele nr. 1a1 şi 1b2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

-se transformă un post de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I în inspector debutant, studii medii;

– se preia un post de supraveghetor de noapte de la Complexul de Servicii ”Elena Doamna” Piatra-Neamţ.

Art.6: (1) Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii Romaniţa Roman, prevăzute în anexele nr. 1a4 şi 1b5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cu 10 posturi de personal contractual, din care 5 posturi preluate prin redistribuire din cadrul Complexului de Servicii Familia Mea Roman, iar 5 posturi, dintre care unul de şef birou, preluate din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în vederea înfiinţării Centrului de Asistenţă pentru Victimele Adulte ale Traficului de Persoane.

(2) Statul de funcţii al Complexului de Servicii Romaniţa Roman va avea forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca, în mod corespunzător, să se modifice organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii Familia Mea Roman, prevăzute în anexele nr. 1a5 şi 1b6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Art.7: (1) Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Complexului de Servicii de Zi Piatra-Neamţ, prevăzute în anexele nr. 1a7 şi 1b8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înfiinţării în cadrul acestuia a Echipei Mobile de Recuperare a Copilului cu Dizabilităţi, cu menţinerea numărului de posturi aprobate.

(2) Statul de funcţii al Complexului de Servicii de Zi Piatra-Neamţ va avea forma prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 mai 2011.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

      Contrasemnează

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR