HOTĂRÂRE

Nr. 67 din 26.04.2012

privind aprobarea contractării unui împrumut pentru investiţii publice de interes judeţean

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. ”b”, ale art.97 şi ale art. 115, alin.1, lit.”b”, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele, referitoare la contracte din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Luând act de expunerea de motive a domnului Mircea Pintilie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată sub nr. 5160/2012;

Văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei generale buget-finanţeşi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, înregistrat sub nr. 5160/2012, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Neamţ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, neeligibile, TVA-ului aferent acestora, inclusiv contribuţia proprie pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană;

Consiliul Judeţean Neamţ:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de până la 40.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 20 ani, o perioadă de tragere şi graţie de maxim 48 luni.

Art.2: Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Din bugetul local al Judeţului Neamţ se asigură plata:

a) serviciului anual al datoriei publice;

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes judeţean;

c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

Art.4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Neamţ, următoarele date:

a)      hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)     valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;

c)     gradul de îndatorare a Judeţului Neamţ;

d)     durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)     dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)      plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ care se mandatează să negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama Judeţului Neamţ, contractul de împrumut, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ şi prefectului Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

 

 

PREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

 

                                                                          

Contrasemnează:

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Cristina MITITELU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 67.PDF