ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 67 din 30 aprilie 2014

privind aprobarea unei asocieri  cu Asociaţia Riana pentru Dezvoltarea Vieţii şi Sprijin Familial

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

                Examinând expunerea de motive nr. 3.133/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.01/2014 a Asociaţiei Riana pentru Dezvoltarea Vieţii şi Sprijin Familial;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.133/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, adresa nr.10.272/2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Riana pentru Dezvoltarea Vieţii şi Sprijin Familial, în vederea realizării proiectului cu tema „Ai carte, ai parte”.

   (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Riana pentru Dezvoltarea Vieţii şi Sprijin Familial, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                       

            Contrasemnează:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 67.PDF