ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 67 din 19 martie 2015

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.950/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.950/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 4594/2015;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul împuternicirii domnului Florin Andronache şi domnului Adrian Smarandei pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                               Daniela SOROCEANU