HOTĂRÂRE

Nr. 68 din  29.04.2011

privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, ale Hotărârii Guvernului nr.212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă;

            Examinând expunerea de motive nr. 4519/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 8.650/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 4519/2011 al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Prevederile alin.(1) referitoare la Secţia O.R.L. vor intra în vigoare după obţinerea avizului Ministerului Sănătăţii.

Art.2: (1) Se aprobă înfiinţarea, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, a unui Compartiment de Pneumologie şi a unui Compartiment de Chirurgie Toracică.

 (2) Prevederile alin.(1) vor intra în vigoare după obţinerea avizelor şi aprobărilor prevăzute de actele normative în vigoare.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 159/2010 privind aprobarea  organigramelor şi statelor de funcţii pentru spitalele publice din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

      Contrasemnează

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR