HOTĂRÂRE
Nr. 68 din 31.05.2013
Privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată judeţul Neamţ”

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 5881/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 5881/2013 Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.139/2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU