ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 68 din 30 aprilie 2014

privind prelungirea termenului de dare în administrare a unui imobil din patrimoniul Judeţului Neamţ către Consiliul Local al Municipiului Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4823/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.4747/2014 şi nr.6287/2014 ale Primăriei Municipiului Roman şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 50/2014;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4823/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91  alin. (1) lit.”c”, alin.(4) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă prelungirea termenului de dare în administrare către Consiliul Local al Municipiului Roman a imobilului situat în str. Ştefan cel Mare, bl.15, parter (fost M8), pe durata existenţei şi funcţionării autorităţii administraţiei publice locale.

(2) Datele de indentificare ale imobilului pentru care se prelungeşte perioada de dare în administrare către Consiliul Local al Municipiului Roman sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) În mod corespunzător se modifică Hotărârea  Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2007 privind darea în administrare a unor bunuri din patrimoniul judeţului Neamţ Consiliului Local al municipiului Roman.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la Protocolul de dare în administrare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 68.PDF