ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                  

     HOTĂRÂRE

Nr. 68 din 19 martie 2015

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015

                Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            Examinând expunerea de motive nr.3966/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 3966/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,  precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 4593/2015;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, în sumă totală de 2.800.000 lei, valabil pe anul 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidurile Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, valabile pe anul 2015, prevăzute în anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor a următoarelor persoane:

1. Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

2. Mircea Pintilie, consilier judeţean;

3. Vasile-Ştefănuţ Ploscaru, consilier judeţean;

4. Ciprian-Constantin Şerban, consilier judeţean;

5. Gabriel-Lucian Vişan, consilier judeţean;

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                 Contrasemnează

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                    Daniela SOROCEANU