HOTĂRÂRE

Nr. 69 din  29.04.2011

privind darea în administrare a unui imobil proprietate publică a Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3814/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 242/2011 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” şi a adresei nr.528/2011 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3814/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”c”, alin. (4) lit. „a” si ale art. 97  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Neamţ în domeniul public al Judeţului Neamţ a imobilului situat în str. Ştefan cel Mare, nr.3, Piatra-Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se revocă darea în administrare către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a imobilului  cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă darea în administrare, către Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, pe perioada existenţei acestei instituţii, a imobilului prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Amplasamentul  imobilului prevăzut la alin.(1) este prezentat în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.25/2004 privind darea în administrare a unui imobil proprietatea publică a  Judeţului Neamţ către Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.5:  Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2)Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

        Vasile PRUTEANU

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR