HOTĂRÂRE
Nr. 69 din 31.05.2013
privind luarea unor măsuri referitoare la un bun imobil aflat în patrimoniul public al Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 4272/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.229/2013 a Protopopiatului Tîrgu-Neamţ şi nr.1551/2013 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 4272/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se revocă darea în administrare către Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni a bunului imobil în suprafaţă de 320 mp, situat în sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, având datele de identificare prezentate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, acesta trecând în administrarea directă a Consiliului Judeţean Neamţ.
(2) Se aprobă darea în folosinţă gratuită, către Protopopiatul Tîrgu-Neamţ, a imobilului prevăzut la alin.(1), în vederea construirii unei biserici, pe durata existenţei clădirii ce se va edifica.
Art.2: Direcţia generală buget-finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.169/2006 şi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU