ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 69 din 30 aprilie 2014

privind modificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.602/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. A-1437/2014 a Centrului Militar Judeţean Neamţ şi a adresei nr. 3.721.406/2014 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.602/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică bugetul Centrului Militar Judeţean Neamţ valabil pe anul 2014, la capitolul bugetar 60.02 „Apărare naţională”, subcapitolul 60.02.02 „Apărare naţională”, după cum urmează:

a.                     se diminuează Secţiunea de funcţionare, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, cu suma de 25 mii lei la următoarele articole şi alineate: art. 20.01 „Bunuri şi servicii”, alin.20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, cu suma de 3 mii lei; art. 20.02 „ Reparaţii curente” cu suma de 12 mii lei; art.20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”, alin. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” cu suma de 10 mii lei.

b.                    se majorează Secţiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, titlul 71 „Active nefinanciare”, art.71.01 „Active fixe”, la alin. 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, cu suma de 25 mii lei, pentru achiziţionarea unui autoturism.

Art.2: Se modifică bugetul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ valabil pe anul 2014, la capitolul bugetar 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, subcapitolul 61.02.05 „Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor”, după cum urmează:

a.     se diminuează Secţiunea de funcţionare, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, art. 20.01 „Bunuri şi servicii”, alin.20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, cu suma de 39 mii lei.

b.    se majorează Secţiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, titlul 71 „Active nefinanciare”, art.71.01 „Active fixe”, la alin. 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, cu suma de 39 mii lei, pentru achiziţionarea unui autoturism.

Art.3: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările ulterioare.

Art.4: (1) Direcţia generală buget finanţe, Centrul Militar Judeţean Neamţ şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                       

 

  

                       Contrasemnează

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                     Daniela SOROCEANU