ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 69  din  19 martie 2015

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Casei Corpului Didactic Neamţ

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi ale Ordinului nr. 5554/2011 al  ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic;

Examinând expunerea de motive nr. 3411/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 830/2015 a Casei Corpului Didactic Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3411/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 4595/2015;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Gabriel-Lucian Vişan ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei Corpului Didactic Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Daniela SOROCEANU