ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                    

HOTĂRÂRE

Nr. 7 din 22.01.2010

privind aprobarea proiectului de interes judeţean “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău” şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniul de intervenţie 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000;

         Examinând expunerea de motive nr. 321/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 321/2010 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul art. 91 alin. (5) lit. „a”, pct. 9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1: Se aprobă proiectul cu titlul “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău”.

Art. 2: Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul cu titlul ” Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău” în sumă de 5.467.612,34 lei, defalcată astfel:

          – cheltuieli eligibile- 4.607.438,70 lei

          – cheltuieli neeligibile- 0 lei

          – TVA- 860.173,64 lei.

       Art. 4: Se aprobă contribuţia proprie la proiectul “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău” în valoare de 860.173,64 lei, din care:

           – cheltuieli eligibile- 0 lei

          – cheltuieli neeligibile- 0 lei

          – TVA- 860.173,64 lei.

       Art. 5: Consiliul Judeţean Neamţ se angajează să suporte cheltuielile conexe care vor interveni în derularea proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul National

 

 

 

Ceahlău”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.

        Art. 6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:                           SECRETARUL JUDEŢULUI              

                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR