ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 7 din 31.01.2011

privind numirea comisiei pentru evaluarea finală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 640/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 640/2011 al Biroului Resurse Umane, adresa nr. 2.250/2011 a Primăriei Municipiului Botoşani, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

      În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numeşte comisia pentru evaluarea finală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Mircea Pintilie – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri: – Costin Volinaşi – director artistic al Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani;

    Sorin Ciofu – actor, gradul IA, Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoşani.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

     

 

Contrasemnează 

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR