ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 7 din 30 ianuarie 2014

 

 

privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

Ştefan cel Mare

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr. 177/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2.515/2013 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare;

            Văzând raportul de specialitate nr. 177/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, avizul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare, Hotărârea Consiliului Local al comunei Ştefan cel Mare nr.49/2013, Ordinul MECTS nr.5236/2011, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.d) , alin.(5), lit.(a), pct.1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu anul şcolar 2014-2015, se aprobă schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare, după cum urmează:

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul special

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare

Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice,politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr….

Liceul tehnologic special Ştefan cel Mare

Localitatea

Ştefan cel Mare

 

Nivelul şcolarizat/Învăţământ special

SPE

Adresa

Tel./fax/e-mail

comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ

0233/292.004; e-mail: sam_speciala@yahoo.com

 

 

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARULJUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU