ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 7 din 28 ianuarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1.331/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei depuse de domnul Daniel Vasiliu-Macovei, înregistrată sub nr. 1331/25.01.2016;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.331/2016 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de demisia domnului Daniel Vasiliu-Macovei din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

Art.2: (1) Ia act de demisia domnului Daniel Vasiliu-Macovei din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APA SERV S.A.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APA SERV S.A.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU