HOTĂRÂRE

Nr.70 din 29.04.2011

privind soluţionarea unei notificări referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unor imobile situate în localitatea Bălţăteşti

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2901/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza ofertei transmise de doamna Daniela Cohen;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2901/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  (1) Se aprobă exercitarea dreptului de preemţiune şi iniţierea procedurii de cumpărare a imobilelor clădirea ”Cazinou şi ”Vila Parc” cu terenurile aferente, situate în cadrul Staţiunii Bălţăteşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare pentru imobilele de la alin. (1), în următoarea componenţă:

1.      domnul Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

2.      domnul Ion Nastasă, consilier judeţean;

3.      domnul Mircea Ciudin, consilier judeţean.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

          Contrasemnează

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR