HOTĂRÂRE
Nr.70 din 31.05.2013
privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unei construcţii aflate
în patrimoniul Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale și ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 4.578/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 865.585/2013 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava” al județului Neamț;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.578/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunului având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea bunului de la art. 1 de către administratorul său, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava” al județului Neamț.
(2) Se mandatează inspectorul- șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava” al județului Neamț să semneze și să obțină, în numele proprietarului imobilului, toate documentele aferente autorizării executării lucrărilor de demolare.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU