ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 70  din 30 aprilie 2014

privind darea în administrare a unităţilor de compostare individuală a deşeurilor

achiziţionate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al  Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Examinând expunerea de motive nr. 5349/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun  nr. 5349/2014 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană  şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, adresa nr. 150525/2014 a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu, Acordul de parteneriat pentru realizarea în comun a proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/2009, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit. c), alin. (5), lit. a,  pct. 9 şi 13, art. 97 şi ale art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                             HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă darea în administrare  a unui număr de 52.000 de unităţi de compostare individuală, proprietate a Judeţului Neamţ, achiziţionate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, către unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  În  termen de 15 zile de la data adoptării de către fiecare consiliu local a hotărârii de luare în administrare a bunurilor prevăzute la art.1, Consiliul Judeţean Neamţ va încheia, cu fiecare unitate administrativ-teritorială, un proces-verbal de predare-primire a unităţilor de compostare individuală, cu menţiunea că inventarierea anuală a acestora se va realiza de către fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, acestea având obligaţia transmiterii rezultatului inventarierii anuale Consiliului Judeţean Neamţ.

            Art.3: Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ ca, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, să semneze procesele-verbale de predare-primire prevăzute la art. 2.

 

 

            Art.4: (1) Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat  al  Deşeurilor  în Judeţul Neamţ” va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 70.PDF