HOTĂRÂRE

Nr. 71 din  29.04.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Universitatea ”Petre Andrei” Iaşi

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 2820/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Universităţii ”Petre Andrei” Iaşi nr.3100/2011;

Văzând raportul de specialitate nr. 2820/2011 al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Universitatea ”Petre Andrei” Iaşi, în vederea iniţierii de programe şi proiecte pentru studenţi şi/sau tineri, precum şi pentru colaborarea în vederea dezvoltării de parteneriate educaţionale.

   (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Universitatea ”Petre Andrei” Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                           Contrasemnează

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR