HOTĂRÂRE
Nr. 71 din 31.05.2013
privind numirea unei persoane în funcţia de director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011;
Examinând expunerea de motive nr. 5.319/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza procesului verbal final nr. 1438/2013 al comisiei de concurs;
Văzând raportul de specialitate nr. 5.319/2013 al Biroului Resurse Umane;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Începând cu data de 01 iunie 2013, domnul Cătălin Gavrilescu se numeşte în funcţia de director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, cu un salariu brut în cuantum de 2.680 lei.
(2) Fişa postului aferentă funcţiei de la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU