ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 71 din 28 martie 2016

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru un obiectiv de investiţii de interes public judeţean  

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr. 6282/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6282/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, al Direcţiei arhitect şef şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I) aferentă obiectivului de investiţii de interes public judeţean „Modernizare drum judeţean în vederea creşterii siguranţei circulaţiei, în valoare totală de 540,452 mii lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 529,803 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, Direcţia arhitect şef şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU