HOTĂRÂRE

 

Nr. 72 din  29.04.2011

privind aprobarea unei asocieri în vederea finanţării Concursului naţional

”Mesajul meu antidrog”- ediţia a VIII-a, etapa judeţeană

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2005-2012;

Examinând expunerea de motive nr. 4.488/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.953.063/2011 a Agenţiei Naţionale Antidrog -Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.488/2011 al Direcţiei juridice şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul  prevederilor art. 91, alin.1, lit.”e”, alin.6, lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările uterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Agenţia Naţională Antidrog- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ, în vederea finanţării cu suma de 3.000 lei a Concursului naţional ”Mesajul meu antidrog”- ediţia a VIII-a, etapa judeţeană.

            (2) Se aprobă acordul de asociere ce urmează a se încheia, în vederea realizării acţiunii de interes judeţean de la alin. (1), între Judeţul Neamţ şi Agenţia Naţională Antidrog- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 10.05.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

VASILE PRUTEANU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI LAZĂR