ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 72  din 30 aprilie 2014

privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică şi ale Hotărârii Guvernului nr.261/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe;

Examinând expunerea de motive nr. 5600/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5317/2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5600/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Domnul Gheorghe NECULAE, subprefect al judeţului Neamţ, se validează în calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, în locul domnului Ioan-Vlad Angheluţă.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare şi se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 121/2013 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                              Daniela SOROCEANU