HOTĂRÂRE

Nr. 73  din 29.04.2011

privind aprobarea unei asocieri cu ANTREC ROMÂNIA în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4004/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării ANTREC ROMÂNIA nr. 37/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4004/2011 al Direcţiei Generale Programe şi Dezvoltare Rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la primul Congres de Turism Rural din România, cu tema ”Turismul Rural- un instrument pentru construirea identităţii şi o şansă pentru standardele de calitate”, ce urmează a avea loc în perioada 3-5 mai 2011, în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba.

Art.2: (1) În vederea organizării acţiunii de la art. 1, se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural- ANTREC ROMÂNIA.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi ANTREC ROMÂNIA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3: Se aprobă suportarea de la bugetul Judeţului Neamţ a cheltuielilor aferente participării Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la evenimentul de la art. 1, în limita sumei de 50.000 lei, defalcată după cum urmează:

– 8.000 lei în vederea acoperirii contribuţiei la asocierea prevăzută la art. 2;

– 42.000 lei în vederea acoperirii contravalorii materialelor promoţionale, a participării delegaţiei Consiliului Judeţean Neamţ şi a participării unui număr de 3 meşteri populari.

   Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.05.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                          

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                        Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR