HOTĂRÂRE

Nr.73 din 30 iulie 2012

 

privind validarea unui mandat

de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9.105/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.079/2012 a  Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Social Democrat;

Văzând raportul de specialitate nr.9.105/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi procesul verbal nr. 9371/2012 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Vasile NICA.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                      Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Cristina MITITELU