ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 73 din 31 mai 2013

privind unele măsuri referitoare la managementul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.321/2013 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Judetean Neamt întocmită în baza procesului-verbal nr. 4.254/2013 al comisiei de evaluare;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.321/2013 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă rezultatul final al evaluării proiectului de management, notat cu 10.00, realizat de către domnul Gheorghe Dumitroaia, director-manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

(2) Se aprobă proiectul de management al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Domnul Gheorghe Dumitroaia se numeşte în funcţia de director-manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, pentru perioada 01.06.2013 – 31.05.2016. 

Art.2: Biroul resurse umane şi Serviciul juridic contencios, relații publice vor asigura încheierea contractului de management în termenul legal.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREȘEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

    Contrasemnează

                                                                                                       SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                                           Cristina MITITELU