ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 73 din  30 aprilie 2014

privind modificarea  organigramei şi a statului de funcţii aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 5.492/2014 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 9025/2014 şi nr.10.095/2014 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.492/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 27/2014, în sensul modificării denumirii Serviciului Administrativ al Spitalului în Serviciul Administrativ şi al transformării a 26 de posturi, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

       Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 73.PDF