ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 73 din 21 aprilie 2015

privind unele măsuri de reglementare a eliberării atestatelor de producător

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

Examinând expunerea de motive nr. 5.109/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.109/2015 al Direcției juridice, relații internaționale, adresa nr. 148/2015 a Camerei Agricole Județene Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”d”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează Camera Agricolă Județeană Neamț ca entitate abilitată să emită avizul consultativ pentru eliberarea atestatului de producător, producătorilor agricoli persoane fizice care optează pentru desfășurarea unor activități economice în sectorul agricol.

(2) Avizul consultativ al Camerei Agricole Județene Neamț se va elibera gratuit pentru autoritățile administrației publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă profesională /patronală /sindicală din agricultură.

 (3) Deplasarea specialiștilor Camerei Agricole Județene Neamț în vederea efectuării verificărilor prevăzute la art.3, alin.(3) și (4) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol va fi asigurată de către autoritatea administrației publice locale la care s-a înregistrat solicitarea de eliberare a atestatului de producător.

          Art.2: Camera Agricolă Județeană Neamț va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU