HOTĂRÂRE

Nr.74 din 29.04.2011

privind aprobarea unei asocieri  cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4455/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 646/2011 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4455/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, comuna Vînători- Neamţ, în vederea promovării imaginii judeţului Neamţ şi a susţinerii învăţământului nemţean prin participarea a 4 persoane (3 elevi şi un profesor coordonator) la o tabără de creaţie în Macedonia,  în perioada 23-30.05.2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin.1), în cuantum de 3.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 10.05.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR