HOTĂRÂRE

Nr. 74 din  30 iulie 2012

 

privind organizarea comisiilor de specialitate

pe principalele domenii de activitate

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 54 coroborate cu cele ale art.98 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si pe cele ale art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 8177/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8177/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice;

In temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organizarea, la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ, a 5 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu denumirea şi numărul de membri după cum urmează:

1. Comisia buget, dezvoltare economico-socială,

 şi administrarea patrimoniului judeţului;                         – 7 membri;

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,

protecţia mediului, conservarea monumentelor

istorice şi de arhitectură;                                                     – 7 membri;

3. Comisia pentru industrie, agricultură, servicii

publice, comerţ şi turism;                                                   –  7 membri;

4. Comisia de învaţământ, sănătate, cultură,

protecţie socială şi familie, activităţi sportive

şi de agrement;                                                                   -7 membri;

5. Comisia pentru administraţie publică locală,

 juridică, apărarea ordinii publice, respectarea

 drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti.                              – 7 membri.

Art.2:Seaprobă componenţa comisiilor de specialitate prevăzute la art.1,  potrivit anexelor nr.1-5  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului secretariat şi editarea monitorului oficial.

 

PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                 Contrasemnează

SECRETARUL  JUDEŢULUI,

Cristina MITITELU